AktualnościAktualności / Polka w branży IT

  • 2174 wyświetleń
  • badanie, informatyka, it, kobieta, programowanie, raport

Polki, które zde­cy­do­wały się na roz­wój kariery zawo­do­wej w sze­roko poję­tym sek­to­rze tele­in­for­ma­tycz­nym, są zado­wo­lone ze swo­jego wyboru. Kobiety zyskują nie tylko przy­szło­ściowy zawód w dobie wszech­obec­nych tech­no­lo­gii, ale rów­nież pełną wyzwań i satys­fak­cji pracę. Jak wynika z raportu „Kobiety w IT”, 75% respon­den­tek jest zda­nia, że warto pra­co­wać w branży IT.

28 kwiet­nia obcho­dzony jest Świa­towy Dzień Kobiet w ICT, który ma na celu pro­mo­cję roz­woju kariery w sek­to­rze tele­in­for­ma­tycz­nym wśród dziew­cząt i mło­dych kobiet. Hays Poland, Geek Girls Car­rots, IAB Pol­ska oraz Biuro Podróży Reklamy świę­tują ten dzień publi­ku­jąc raport „Kobiety w IT”, który ana­li­zuje sytu­ację pro­fe­sjo­na­li­stek pra­cu­ją­cych na rynku IT w Pol­sce. W bada­niu wzięło udział 1035 kobiet, które odpo­wie­działy na pyta­nia doty­czące ich doświad­czeń zawo­do­wych, wykształ­ce­nia oraz opi­nii na temat branży.

Pewna praca i cie­kawe wyzwa­nia

Kim jest Polka zawo­dowo zaj­mu­jąca się nowo­cze­snymi tech­no­lo­giami? Respon­dentki bada­nia w prze­wa­ża­ją­cej czę­ści są mło­dymi pro­fe­sjo­na­list­kami w prze­dziale wie­ko­wym od 25 do 30 lat. Czę­sto wska­zują na swoje zado­wo­le­nie z pracy zawo­do­wej oraz przy­pi­sują sek­to­rowi IT wiele róż­no­rod­nych korzy­ści dla swo­jej kariery. Więk­szość bada­nych kobiet nie posiada wykształ­ce­nia kie­run­ko­wego, ale mocno sta­wia na samo­kształ­ce­nie i stały roz­wój kom­pe­ten­cji. Naj­wię­cej respon­den­tek pra­cuje na sta­no­wi­skach Software Deve­lo­pera i Software Testera.

Zda­niem 75% respon­den­tek, praca w branży IT przy­nosi im wiele korzy­ści. Jak uważa Kamila Sidor, zało­ży­cielka i CEO Geek Girls Car­rots, pro­fe­sjo­na­listki cenią sobie zarobki oraz brak sztyw­nej hie­rar­chii i bez­ro­bo­cia. Do roz­woju kariery w obsza­rze IT kobiety moty­wuje rów­nież szybki roz­wój sek­tora.

– Tech­no­lo­gie wdzie­rają się w każdą dzie­dzinę życia i biznesu, co powo­duje, że na przy­kład umie­jęt­ność pro­gra­mo­wa­nia będzie jesz­cze czę­ściej wyko­rzy­sty­wana w przy­szło­ści.
– dodaje Kamila Sidor.

Pro­gra­mistka równa pro­gra­mi­ście?

Choć w powszech­nym mnie­ma­niu domi­nuje pogląd, że zma­sku­li­ni­zo­wane branże nie są przy­chylne obec­no­ści kobiet, to z raportu wynika, że 44% respon­den­tek w swo­jej karie­rze ni­gdy nie doświad­czyło prze­ciw­no­ści wyni­ka­ją­cych z ich płci. Świad­czy to o wyso­kich kom­pe­ten­cjach spe­cja­li­stek od IT oraz rosną­cej otwar­to­ści branży na róż­no­rod­ność, za czym prze­ma­wiają rów­nież dodat­kowe dzia­ła­nia wielu orga­ni­za­cji w celu edu­ka­cji i zwięk­sze­nia zatrud­nie­nia kobiet na sta­no­wi­skach infor­ma­tycz­nych. Niem­niej, kwe­stia odmien­nego trak­to­wa­nia ze względu na płeć pozo­staje aktu­alna – zda­niem 46% respon­den­tek, kobie­tom w branży jest tro­chę trud­niej niż męż­czy­znom.

Patrze­nie na pracę w IT przez pry­zmat płci nie zaś kom­pe­ten­cji jest błę­dem – twier­dzi Anna Kre­iser, Mar­ke­ting & PR Mana­ger w FABRITY K2, i dodaje – Płeć nie sta­nowi bowiem bariery dla kobiet do pod­ję­cia pracy i odno­sze­nia suk­ce­sów w IT.

– Czy płeć infor­ma­tyka ma zna­cze­nie? Z mojego doświad­cze­nia wynika, że nie ma zna­czą­cych róż­nic. Firmy zatrud­nia­jące spe­cja­li­stów w obsza­rze IT płacą przede wszyst­kim za kom­pe­ten­cje, a te nie mają płci.
– dodaje Łukasz Grzesz­czyk, IT Busi­ness Mana­ger w Hays Poland.

Doj­rzały wybór kariery

Z raportu wynika, że kobiety wybie­rają tę ścieżkę kariery coraz czę­ściej, nie­jed­no­krot­nie podej­mu­jąc decy­zję o zmia­nie zawodu. Jak wynika z bada­nia, 68% respon­den­tek pra­co­wało poza obsza­rem IT. Raport poka­zuje, że im młod­szy wiek ankie­to­wa­nych, tym rza­dziej posia­dają doświad­cze­nie zawo­dowe spoza branży IT. Co cie­kawe, zmiana obszaru zawo­dowego zazwy­czaj nie jest moty­wo­wana kwe­stiami finan­so­wymi. Eksperci wska­zują na wyzwa­nia inte­lek­tu­alne i pracę w cie­ka­wym oto­cze­niu.

– Zawód infor­ma­tyka lub pro­gra­mi­sty to praca, która sta­wia przed nami cią­głe wyzwa­nia. Nie chcemy już pra­co­wać tylko dla pie­nię­dzy – satys­fak­cja jest rów­nie ważna.
– twier­dzi Leszek Wolany, CMO w Coders Lab – Szkole Pro­gra­mo­wa­nia.

Kom­pe­ten­cje potrzebne do pracy w sek­to­rze tele­in­for­ma­tycz­nym naj­czę­ściej naby­wane są przez kobiety drogą inną niż aka­de­micka, bowiem tylko 34% respon­den­tek posiada wykształ­ce­nie wyż­sze w dzie­dzi­nie IT. Jak uważa Wło­dzi­mierz Schmidt, Pre­zes Zarządu IAB Pol­ska, wynika to mię­dzy innymi z nie­za­do­wa­la­ją­cego poziomu edu­ka­cji infor­ma­tycz­nej w Pol­sce. – Umie­jęt­ność pro­gra­mo­wa­nia mło­dzież poznaje zbyt późno, powierz­chow­nie, wsku­tek przy­pad­ko­wego zetknię­cia z zagad­nie­niem. Z tego powodu wiele osób, pomimo posia­da­nych pre­dys­po­zy­cji, nie wyko­rzy­stuje umie­jęt­no­ści infor­ma­tycz­nych w życiu zawo­do­wym i nie wybiera takiej ścieżki kariery – tłu­ma­czy Schmidt. W rezul­ta­cie, wie­dza i kom­pe­ten­cje z obszaru IT kobiety naj­czę­ściej zdo­by­wają i roz­wi­jają we wła­snym zakre­sie.

Rosnąca rola spo­łecz­no­ści IT

Jed­nym ze źró­deł wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej są spo­łecz­no­ści sku­pia­jące pra­cow­ni­ków branży IT. Z raportu wynika, że do takich grup należy ponad 35% respon­den­tek. Korzy­ści wyni­ka­jące z takich ini­cja­tyw dostrzega 44% kobiet, naj­czę­ściej wymie­nia­jąc roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych oraz networ­king. Na rolę, jaką spo­łecz­no­ści IT grają w budo­wie siatki kon­tak­tów zawo­do­wych wska­zuje rów­nież Kamila Sidor z Geek Girls Car­rots. – Spo­tka­nia spo­łecz­no­ści, kon­fe­ren­cje bran­żowe czy spo­tka­nia networ­kin­gowe są istotną czę­ścią życia zawo­do­wego, a ich nad­rzędną rolą jest budo­wa­nie rela­cji bizne­so­wych. Bez dobrego networku ciężko jest szybko roz­wi­jać swój biznes czy karierę. – dodaje.

Na zna­cze­niu zyskują rów­nież ini­cja­tywy skie­ro­wane wyłącz­nie do pro­fe­sjo­na­li­stek.

– Orga­ni­zo­wane są cykle wykła­dów, eventy, kon­fe­ren­cje oraz kursy prze­zna­czone dla kobiet. Bar­dzo czę­sto są to wyda­rze­nia, które mają za zada­nie naukę od pod­staw lub podwyż­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji.
– twier­dzi Joanna Zaj­chow­ska, Con­sul­tant IT w Hays Poland.

Kobiety dosko­nale spi­sują się w rolach w każ­dym obsza­rze IT – bizne­so­wym, obsłu­go­wym i tech­no­lo­gicz­nym, dla­tego też ich liczba w branży powinna rosnąć. – W Pol­sce jest dużo uzdol­nio­nych kobiet, które mają poten­cjał by stać się fan­ta­stycz­nymi inży­nie­rami, pro­gra­mist­kami, dużo osią­gnąć i stwo­rzyć prze­ło­mowe pro­dukty i roz­wią­za­nia. – twier­dzi Agnieszka Hry­nie­wicz-Bie­niek, Coun­try Direc­tor w Google Poland, i dodaje – Trzeba pomóc im, żeby ich talent i poten­cjał miał szansę być w pełni wyko­rzy­stany.

Pełna wer­sja raportu jest dostępna pod adre­sem: www.kobietywit.pl

Tags
PORTFOLIO
NASI KLIENCI