AktualnościAktualności / BySisi nowym klientem Biura Podróży Reklamy

  • 4669 wyświetleń
  • Brak tagów

Agen­cja Biuro Podróży Reklamy roz­po­czyna współ­pracę z BySisi po wygra­nym kon­kur­sie ofert. Celem
współ­pracy jest sty­mu­la­cja dzia­łań online kon­wer­tu­ją­cych na sprze­daż w ecom­mer­cie BySisi na rynku
pol­skim. Agen­cja odpo­wie­dzialna jest za opra­co­wa­nie i wdro­że­nie stra­te­gii dzia­łań digi­tal.

Agen­cja Biuro Podróży Reklamy roz­po­częła współ­pracę z marką odzie­żową BySisi. Od marca bie­żą­cego roku Biuro Podróży Reklamy będzie odpo­wie­dzialne za przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie kam­pa­nii w kana­łach digi­tal -w tym social- na czas nie­okre­ślony.

BySisi to sklep inter­ne­towy o sze­ro­kim asor­ty­men­cie z odzieżą i dodat­kami dla kobiet. Można zna­leźć tam naj­więk­sze modowe hity oraz wiele nie­tu­zin­ko­wych sty­li­za­cji. Twór­czyni sklepu – Justyna Klatka – sta­wia na naj­lep­sze i naj­now­sze trendy. Marka jest adre­so­wana do kobiet oraz mło­dych dziew­czyn, które chcą czuć się mod­nie i sty­lowo.

Do zadań agen­cji będzie nale­żało przy­go­to­wa­nie ory­gi­nal­nych kre­acji rekla­mo­wych wraz z ich emi­sją na Face­bo­oku oraz Insta­gra­mie.

Tags
PORTFOLIO
NASI KLIENCI