17 powodów

01

SPECJALIZACJA

Digi­tal, nie­stan­dard, mar­ke­ting zin­te­gro­wany. Pla­nu­jemy i reali­zu­jemy kom­plek­sowe stra­te­gie dla marek, two­rzymy wie­lo­na­rzę­dziowe, inte­li­gentne, bły­sko­tliwe kam­pa­nie.

02

AGENCJA ROKU

Posia­damy dwa tytuły agen­cji roku w Pol­sce: Agency of the Year 2014 in Poland (od Epica Awards) i Agen­cja Mar­ke­tingu Zin­te­gro­wa­nego Roku 2015 (od Impac­tor). 

03

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Posia­damy 33 nagrody i wyróż­nienia bran­żo­we: Kreatura, Epica, Impactor, WebStar, Mixx Awards, Złoty Spinacz, Pióro Roku, Golden Arrow, Kampania Społeczna Roku, Innovation Award, AME Award.

04

NIESTANDARD

Nasze korze­nie tkwią w mar­ke­tingu nie­stan­dar­do­wym. Wystar­to­wa­li­śmy w 2003 jako pierw­sza w Pol­sce agen­cja mar­ke­tingu wiru­so­wego. Mimo, że obec­nie świad­czymy usługi w digi­talu 360°, to ele­menty nie­stan­dar­dowe są na­dal obecne w więk­szo­ści naszych kam­pa­nii.

05

PONAD 150 KLIENTÓW

Pra­co­wa­li­śmy dla ponad 150 marek. Mamy duże doświad­cze­nie w seg­men­tach: finanse, DIY, retail, design, film, elek­tro­nika, AGD, food. Pra­co­wa­li­śmy mię­dzy innymi dla takich marek jak: Sam­sung, Phi­lips, Sony, Asus, Toshiba, mBank, ING, PKO PB, Pro­vi­dent, OBI, Deko­ral, KFC, Sto­pe­ran, Luxmed, Alle­gro, Zalando, IAB Pol­ska.

06

PONAD 700 PROJEKTÓW REKLAMOWYCH

Zre­ali­zo­wa­li­śmy ponad 700 pro­jek­tów rekla­mo­wych: ponad 250 stron www, ponad 100 pro­duk­cji video, ponad 80 akcji kon­ten­to­wych, pro­wa­dzi­li­śmy ponad 70 pro­fili w social media oraz ponad 500 pro­jek­tów medio­wych i PR, zre­ali­zo­wa­li­śmy kilka apli­ka­cji mobil­nych.

07

PONAD 70 REFERENCJI

Posia­damy ponad 70 pisem­nych refe­ren­cji od zado­wo­lo­nych klien­tów. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z listami pole­ca­ją­cymi.

08

GRUBE PORTFOLIO

W naszym port­fo­lio mamy ponad 150 case stu­dies. Nie znamy dru­giej agen­cji w Pol­sce, która mia­łaby tak duże port­fo­lio dostępne online. Zapra­szamy do przej­rze­nia. Pre­zen­tu­jemy akcje z wielu kate­go­rii.

09

PROJEKTY Z GWIAZDAMI

Reali­zo­wa­li­śmy pro­jekty z udzia­łem gwiazd: Mar­cin Gor­tat, Jerzy Owsiak, Jacek Stry­czek, Anna Dymna, Ewa Błasz­czyk, Oli­vier Janiak, Karo­lina Mali­now­ska, Agnieszka Dygant, Piotr Adam­czyk, Rafał Kró­li­kow­ski, Agnieszka Kur­dej-Sza­tan, Jaro­sław Bobe­rek, Mag­da­lena Schej­bal, Anna Seniuk, Jan Nowicki oraz innych.

10

PRESTIŻ

W roku 2013 wygra­li­śmy pre­sti­żowy prze­targ na obsługę IAB Pol­ska. Stwo­rzy­li­śmy min. nową stronę Związku www.iab.org.pl oraz blog bran­żowy www.iablko.pl. Oto refe­ren­cje otrzy­mane od Pre­zesa Związku Wło­dzi­mie­rza Schmidta https://vi­meo.com/121335962. Od 2007 jeste­śmy człon­kiem IAB Pol­ska.

11

KAMPANIE Z BLOGERAMI

Reali­zu­jemy kam­pa­nie z udzia­łem blo­ge­rów, vlo­ge­rów i influ­en­ce­rów. W naszych pro­jek­tach brali udział min. Maciej Budzich, Nata­lia Hatal­ska, Matura to bzdura, Blow.
Ale pra­cu­jemy też z wie­loma mniej­szymi blo­ge­rami. Dotych­czas zre­ali­zo­wa­li­śmy ponad 40 takich kam­pa­nii.

12

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KREACJI

W ran­kingu agen­cji digi­tal z 2017 roku opra­co­wa­nym przez Media i Mar­ke­ting Pol­ska oraz Mil­l­ward Brown otrzy­ma­li­śmy wyróż­nie­nie za kre­ację. Naj­wyż­sza nota w Pol­sce za usługi kre­atywne napawa nas dumą i wywo­łuje szczerą radość. A to z kolei nakręca nas do two­rze­nia jesz­cze bar­dziej spe­cy­ficz­nych i cie­ka­wych, nie­stan­dar­do­wych roz­wią­zań komu­ni­ka­cyj­nych dla naszych klien­tów.

13

GOOGLE PARTNER

Od 2009 roku jeste­śmy cer­ty­fi­ko­wa­nym part­ne­rem Google. Cer­ty­fi­kat potwier­dza nasze kom­pe­ten­cje w zakre­sie emi­sji reklamy w naj­więk­szej na świe­cie sieci rekla­mo­wej Google Display Network oraz w wyszu­ki­warce Google.pl.

14

MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE

Więk­szość pro­jek­tów reali­zu­jemy na rynek pol­ski ale reali­zo­wa­li­śmy pro­jekty rów­nież dla klien­tów z zagra­nicy: USA, UK, Niemcy, Austra­lia, Fran­cja, Bel­gia, Mek­syk, Cze­chy, Ukra­ina, Wło­chy i innych.

15

CSR

Pro­wa­dzimy wła­sny pro­jekt CSR. Od 2014 roku jeste­śmy part­ne­rem Watch Docs Mię­dzy­na­ro­do­wego Festi­walu Fil­mo­wego na temat praw czło­wieka.

16

LUDZIE

Zespół agen­cji two­rzy 25 wyjąt­ko­wych osób pra­cu­ją­cych w Biu­rze w War­sza­wie. Posia­damy kom­pe­ten­cje: two­rze­nia stra­te­gii, copyw­ri­tingu, gra­phic & web design, UX, web & app deve­lop­ment, SoMe, PR, mediowe, pro­ject mana­ger­skie. Jeste­śmy kre­atywni i nie­sza­blo­nowi.

17

PASJA

Nasza recepta na suk­ces to praca z pasją. Lubimy wyzwa­nia inte­lek­tu­alne i umiemy łączyć je z tech­no­lo­gią. Dosko­nale odnaj­du­jemy się w obsza­rze wymy­śla­nia roz­wią­zań, któ­rych nie było. Lubimy two­rzyć pro­jekty odważne, ryzy­kowne i bły­sko­tliwe.

PORTFOLIO