Junior Digital Media Planner

6 April 2018

Agen­cja mar­ke­tingu zin­te­gro­wa­nego Biuro Podróży Reklamy pro­wa­dzi rekru­ta­cję na sta­no­wi­sko Junior Digi­tal Media Plan­ner

O agen­cji Biuro Podróży Reklamy www. Biu­ro­Po­dro­zy­Re­klamy. com: eks­perci w kam­pa­niach łączą­cych social, web, mobile, search mar­ke­ting, video, con­tent i influ­ence mar­ke­ting z ambien­tem tech­no­lo­gicz­nym, mar­ke­tingiem par­ty­zanc­kim oraz innymi dzia­ła­niami nie­stan­dar­do­wymi i inno­wa­cyj­nymi tech­no­lo­giami. Twórcy nowa­tor­skich stron i apli­ka­cji mobil­nych.
Dwa tytuły agen­cji roku: Agency of the Year 2014 in Poland – Epica Awards, Agen­cja Mar­ke­tingu Zin­te­gro­wa­nego Roku – Impac­tor (2015). W sumie 33 nagrody i wyróż­nie­nia bran­żowe: min. Silver Epica Award, AME – Bronze Meda­lion, Grand Prix Kre­atura, Impac­tor, Mixx Award, Web­star Cre­ative, Gol­den Arrow, Inno­va­tion Award, Pióro Roku, Złoty Spi­nacz.

Adres biura: ul. Tur­moncka 22/1101; 03-254 War­szawa

Zada­nia:

 • Kon­fi­gu­ra­cja i opty­ma­li­za­cja kam­pa­nii Search w Adwords,
 • Kon­fi­gu­ra­cja i opty­ma­li­za­cja kam­pa­nii w GDN/AdWord­s/Do­ubleClick: emi­sja bane­rów,
 • Kon­fi­gu­ra­cja i opty­ma­li­za­cja kam­pa­nii w GDN/AdWord­s/Do­ubleClick: video mar­ke­ting na YouTube,
 • Kon­fi­gu­ra­cja i opty­ma­li­za­cja kam­pa­nii na Face­booku i Insta­gra­mie,
 • Kon­fi­gu­ra­cja i opty­ma­li­za­cja kam­pa­nii e-mailin­go­wych (Maile­rLite lub inny sys­tem),
 • Bez­po­średni zakup reklam od wydaw­ców lub sieci,
 • Two­rze­nie media pla­nów,
 • Bada­nie efek­tyw­no­ści dzia­łań emi­syj­nych (kon­fi­gu­ra­cja i śle­dze­nie kon­wer­sji na cele wg Google Ana­ly­tics),
 • Pro­wa­dze­nie kam­pa­nii per­for­mance ze śle­dze­niem kon­wer­sji na zakup lub lead,
 • Rapor­to­wa­nie dzia­łań emi­syj­nych.

Wyma­ga­nia:

 • Goto­wość do nauki i pogłę­bia­nia wie­dzy,
 • Pod­sta­wowe doświad­cze­nie w emi­sji reklam,
 • Zna­jo­mość pod­staw samo­ob­słu­go­wych sys­temów emi­syj­nych: Face­book, AdWords, Maile­rLite,
 • Zna­jo­mość Google Ana­ly­tics,
 • Zna­jo­mość języka angiel­skiego w stop­niu dobrym,
 • Zna­jo­mość DoubleClick, GTM oraz sys­temów emi­syj­nych Twit­ter, Lin­ke­dIn będzie dodat­ko­wym atu­tem,
 • Oraz: zdol­no­ści ana­li­tycz­nego myśle­nia, skru­pu­lat­ność, odpo­wie­dzial­ność, zdol­ność do rze­czo­wej komu­ni­ka­cji, ela­stycz­ność, otwar­tość na nowe kon­cep­cje, umie­jęt­ność pracy pod pre­sją czasu, ini­cja­tywa, wyso­kie zdol­no­ści inter­per­so­nalne.

Ofe­ru­jemy:

Pracę w sta­bil­nie roz­wi­ja­ją­cej się agen­cji digi­tal i udział w two­rze­niu cie­ka­wych pro­jek­tów dla reno­mo­wa­nych klien­tów. Moż­li­wość roz­woju, zdo­by­wa­nia doświad­cze­nia.

Zgło­sze­nia:

CV pro­szę kie­ro­wać na adres: mag­da­le­na­@biu­ro­po­dro­zy­re­klamy. com w tytule pro­szę koniecz­nie umie­ścić: JMP.

LATEST WORK
OUR CLIENTS